tanulmányok alatti vizsgák

A tanulmányok alatti vizsgák rendje

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit és részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) az intézmény az iskola honlapján hozza nyilvánosságra.

A középiskolában, olyan tantárgyból, amely követelményeinek teljesítésével a helyi tanterv alapján valamely vizsgatárgyból a tanuló érettségi vizsga letételére való jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a minimum hatvanperces, az adott tanév helyi tantervének legfontosabb tanulmányi követelményeit magában foglaló írásbeli vizsgarész, valamint a szóbeli vizsgarész sikeres teljesítése.

Tantárgyanként eltér, hogy milyen százalékban kell az írásbeli és a szóbeli vizsgarész egymáshoz viszonyított eredményét beszámítani. (Az erre vonatkozó információ az egyes tantárgyak követelményrendszerét leíró részben megtalálható!)

Sikertelennek minősül a vizsga, ha az írásbeli és a szóbeli összesen nem éri el a 30%-ot, ill. ha részenként nem éri el a 15%-ot. (lásd Pedagógiai Program 161. oldalán!)

30% =elégséges
45% =közepes
65% =jó
85% =jeles

Az írásbeli vizsga

A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc.

Csak az iskola bélyegzőjével ellátott feladatlapon dolgozhat a tanuló. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.

A szóbeli vizsga

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető szóbeli vizsga.

A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik.

Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább 30 perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.

Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több. A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt, legalább 15 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja.

A vizsgabizottság a vizsgaidőszak, ill. az utolsó vizsga befejezése után két napon belül dönt az eredményről, a döntéséről szóban tájékoztatja a vizsgázót. A vizsgaeredményeket az osztályfőnök bevezeti az iskolai dokumentumokba.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

Tantárgyankénti vizsgakövetelmények:

angol_10alap.pdf (515779 bájt)

angol_10tagozat.pdf (413506 bájt)

angol_11alap.pdf (412526 bájt)

angol_11tagozat.pdf (510470 bájt)

angol_12alap.pdf (566125 bájt)

angol_12tagozat.pdf (572933 bájt)

angol_9alap.pdf (512533 bájt)

angol_9tagozat.pdf (410397 bájt)

Biológia témakörök.pdf (714191 bájt)

Fizika osztályozó vizsga témakörök.pdf (243212 bájt)

Földrajz 10..pdf (286904 bájt)

Földrajz 11..pdf (284655 bájt)

Földrajz 12..pdf (291319 bájt)

Földrajz 9..pdf (283621 bájt)

Gazdasági ismeretek.pdf (394988 bájt)

Informatika.pdf (667273 bájt)

Kémia.pdf (231241 bájt)

Magyar nyelv és irodalom.pdf (530287 bájt)

Matematika_fakultáció temakorok_2018_fakultáció.pdf (203951 bájt)

Matematika_tagozatos temakorok_2018_tagozat.pdf (216233 bájt)

Matematika_temakorok_2018.pdf (213913 bájt)

Művészetek.pdf (203798 bájt)

német alapóra 10. évf.pdf (743032 bájt)

német alapóra 11. évf.pdf (473554 bájt)

német alapóra 12.évf.pdf (354328 bájt)

német alapóra 9.évf.pdf (468294 bájt)

német emelt 10.évf.pdf (473600 bájt)

német emelt 11.évf.pdf (356118 bájt)

német emelt 12.évf.pdf (336110 bájt)

német emelt 9.évf.pdf (436070 bájt)

spanyol.pdf (366304 bájt)

Technika.pdf (471791 bájt)

Tesi fakultáció 11. első félév.pdf (507168 bájt)

Tesi fakultáció gyak 11. második félév.pdf (511207 bájt)

Tesi fakultáció gyakorlati 12. első félév.pdf (506432 bájt)

Tesi fakultáció gyakorlati 12. második félév.pdf (505753 bájt)

tesi fakultáció tételsor.pdf (376724 bájt)

Történelem 9-12 évfolyam.pdf (335297 bájt)

Történelem fakt 12 évfolyam.pdf (234197 bájt)

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11. évfolyam.pdf (273846 bájt)

11. fakt osztályozó anyanyelv szóbeli.pdf (79718 bájt)

11. fakultációs irodalom.pdf (154656 bájt)

Osztályozó vizsga tematikája etika.pdf (518009 bájt)

 

NYEK vizsgakövetelmény angol.pdf (219019 bájt)

 

NYEK vizsgakövetelmény spanyolpdf.pdf (402445 bájt)

 

 

Minimum követelmények_9 NYEK_matematika_.pdf (508908 bájt)

NYEK_Osztályozó_informatika.pdf (399605 bájt)